موبایل : 09339485556
ایمیل : info@edrisco.com
تلفن : 02171057125

ارسال پیامک نظیر به نظیر

 • آذر 13، 1402
 • 0

با استفاده از سامانه پیامک می توانید به طور همزمان پیام های متفاوتی نوشته و برای هر پیام، شماره های گیرنده ی مخصوص آن را وارد و سپس ارسال نمایید. برای چگونگی نحوه انجام این کار، این ویدئو را مشاهده و مقاله را مطالعه نمایید.

ارسال پیامک کد پستی از طریق همراه اول

 • آذر 13، 1402
 • 0

با استفاده از سامانه پیامک می توانید پیام های خود را براساس کد پستی و از طریق اپراتور همراه اول ارسال کنید. برای چگونگی نحوه انجام این کار، این ویدئو را مشاهده و مقاله را مطالعه نمایید.

ارسال پیامک کد پستی از طریق ایرانسل

 • آذر 13، 1402
 • 0

با استفاده از سامانه پیامک می توانید پیام های خود را براساس کد پستی و از طریق اپراتور ایرانسل ارسال کنید. برای چگونگی نحوه انجام این کار، این ویدئو را مشاهده و مقاله را مطالعه نمایید.

نحوه ارسال پیامک کلمات کلیدی

 • آذر 13، 1402
 • 0

با استفاده از سامانه پیامک می توانید پیام های خود را با افزودن کلمات کلیدی، ارسال نمایید. کلمات کلیدی، خصوصیات مربوط به فایل و یا دفترچه تلفن شما می باشند. برای چگونگی نحوه انجام این کار، این ویدئو را مشاهده و مقاله را مطالعه نمایید.

ارسال پیامک براساس بانک شماره جدید

 • آذر 13، 1402
 • 0

با استفاده از سامانه پیامک می توانید پیام های خود را براساس کد پستی ارسال کنید. برای چگونگی نحوه انجام این کار، این ویدئو را مشاهده و مقاله را مطالعه نمایید.

خرید خط اختصاصی

 • آذر 13، 1402
 • 0

با استفاده از سامانه پیامک می توانید خط اختصاصی خود را خریداری نمایید. برای چگونگی نحوه انجام این کار، این ویدئو را مشاهده و مقاله را مطالعه نمایید.